Loading...

Reklamační řád

 • Práva a povinnosti prodávajícího i kupujícího ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a dále § 13, § 30 až 36 zákona o ochraně spotřebitele).

 • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 • Ustanovení uvedená v předchozím bodě se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 • Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 • Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny (Zenklova 433/25, Praha 8), v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 • Kupující zajistí dopravu vadného zboží ke kupujícímu. V případě, oprávněné reklamace má kupující právo na přiměřenou náhradu dopravného, pokud prokáže jeho výši.

 • Kupující uplatňuje reklamaci dopravou zboží k prodávajícímu společně s informací a specifikací o nesouladu zboží s objednávkou (vada zboží, nekompletnost dodávky, apod.).

 • Reklamační protokol probíhá tak, že prodávající potvrdí písemnou formou kupujícímu, uplatnění práva z vadného plnění a odešle na adresu kupujícího do 14 dnů od přijetí, společně s informací o provedení opravy a době jejího trvání.

 • V souladu s reklamačním protokolem prodávající vyrozumí kupujícího o vyřízení reklamace, do 14 dnů, od přezkoumání zboží a to písemnou formou, na adresu specifikovanou kupujícím při uplatnění práva z vadného plnění.

 • Záruční doba na zboží nabízené v e-shopu je platná dle zákona a činí 2 roky ode dne nákupu. V případě potřeby servisu zboží, může kupující kontaktovat prodávajícího.